Pytanie 1

Numer w DB: 468Bazy danych

Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać

Pytanie 2

Numer w DB: 699Bazy danych

Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli

Pytanie 3

Numer w DB: 192JS

W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to

Pytanie 4

Numer w DB: 70C++

Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++

Pytanie 5

Numer w DB: 646Algorytmika

Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować

Pytanie 6

Numer w DB: 237JS

Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje

Pytanie 7

Numer w DB: 179Bazy danych

Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL

Pytanie 8

Numer w DB: 741Grafika

Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości

Pytanie 9

Numer w DB: 520PHP

W jakim formacie będzie wyświetlana data po uruchomieniu przedstawionego kodu?

Pytanie 10

Numer w DB: 723Serwery

Użytkownik wprowadził adres nieistniejącego zasobu na serwerze

Pytanie 11

Numer w DB: 597HTML

Aby dostosować stronę internetową dla niewidomych, należy nadać wyświetlanym za pomocą znacznika img obrazom atrybut

Pytanie 12

Numer w DB: 372HTML

Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność

Pytanie 13

Numer w DB: 784Bazy danych

W języku SQL, aby zabezpieczyć kwerendę CREATE USER tak, aby nie zostało utworzone konto w przypadku, gdy już istnieje, można posłużyć się składnią

Pytanie 14

Numer w DB: 451CSS

Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?

Pytanie 15

Numer w DB: 470Bazy danych

Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem

Pytanie 16

Numer w DB: 651C++

W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację

Pytanie 17

Numer w DB: 647PHP

Które wyrażenie logiczne w języku PHP sprawdza, czy zmienna1 należy do przedziału jednostronnie zamkniętego <-5, 10)?

Pytanie 18

Numer w DB: 404JS

Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?

Pytanie 19

Numer w DB: 661Bazy danych

Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie

Pytanie 20

Numer w DB: 260Bazy danych

W poleceniu CREATE TABLE języku SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to