Pytanie 1

Numer w DB: 376Grafika

Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest

Pytanie 2

Numer w DB: 291CSS

W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie

Pytanie 3

Numer w DB: 792CSS

Który z paragrafów został sformatowany przedstawionym stylem zakładając, że pozostałe własności paragrafu przyjmują wartości domyślne?
p {
padding: 20px;
color: blue;
font-weight: 900;
border: 1px solid;
}

Pytanie 4

Numer w DB: 507CSS

Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?

Pytanie 5

Numer w DB: 104Bazy danych

Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych

Pytanie 6

Numer w DB: 65C++

Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres liczby wyłącznie nieujemne

Pytanie 7

Numer w DB: 774Bazy danych

Integralność encji w bazie danych zostanie zachowana, jeżeli między innymi

Pytanie 8

Numer w DB: 293HTML

W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić

Pytanie 9

Numer w DB: 339Inne

Programem do edycji dźwięku jest

Pytanie 10

Numer w DB: 280PHP

Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest

Pytanie 11

Numer w DB: 615PHP

Który z komentarzy opisuje zadanie zdefiniowanej w języku PHP funkcji?

Pytanie 12

Numer w DB: 519PHP

W języku PHP sumę logiczną oznacza operator

Pytanie 13

Numer w DB: 556JS

Wskaż pętlę, która w języku JavaScript wyświetli sześć kolejnych liczb parzystych

Pytanie 14

Numer w DB: 752Bazy danych

Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest

Pytanie 15

Numer w DB: 249CSS

W języku CSS poniższy zapis sprawi, że koloru zielonego będzie

Pytanie 16

Numer w DB: 634HTML

Aby obraz wstawiony kodem HTML mógł być interpretowany przez programy wspomagające osoby niewidzące, należy zdefiniować atrybut

Pytanie 17

Numer w DB: 15Bazy danych

Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?

Pytanie 18

Numer w DB: 89Grafika

Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci

Pytanie 19

Numer w DB: 248HTML

Który z wymienionych znaczników należy do części <head> dokumentu HTML?

Pytanie 20

Numer w DB: 725HTML

Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?

Pytanie 21

Numer w DB: 552JS

Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element

Pytanie 22

Numer w DB: 188Bazy danych

W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do

Pytanie 23

Numer w DB: 225Bazy danych

Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole

Pytanie 24

Numer w DB: 38Algorytmika

Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy

Pytanie 25

Numer w DB: 735HTML

Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?

Pytanie 26

Numer w DB: 347Bazy danych

Źródłem rekordów dla raportu może być

Pytanie 27

Numer w DB: 216Grafika

Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest

Pytanie 28

Numer w DB: 638Inne

Na potrzeby strony internetowej przygotowano grafikę rysunek.png o rozmiarze: szerokość 200 px, wysokość 100 px. Aby wyświetlić tę grafikę jako miniaturę – pomniejszoną z zachowaniem proporcji, można zastosować znacznik

Pytanie 29

Numer w DB: 467Inne

Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartość, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?

Pytanie 30

Numer w DB: 206HTML

Znacznik <i> języka HTML służy do

Pytanie 31

Numer w DB: 327HTML

W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika

Pytanie 32

Numer w DB: 146Bazy danych

W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać

Pytanie 33

Numer w DB: 535CSS

Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?

Pytanie 34

Numer w DB: 51WWW

Które oprogramowanie NIE JEST systemem zarządzania treścią (CMS)?

Pytanie 35

Numer w DB: 124PHP

Funkcja zapisana językiem PHP służy do

Pytanie 36

Numer w DB: 173WWW

Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest

Pytanie 37

Numer w DB: 138Serwery

Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on

Pytanie 38

Numer w DB: 584Bazy danych

Wskaż różnicę pomiędzy poleceniami DROP TABLE i TRUNCATE TABLE

Pytanie 39

Numer w DB: 629Bazy danych

Przedstawiony fragment kodu PHP ma za zadanie umieścić dane znajdujące się w zmiennych $a, $b, $c w bazie danych, w tabeli dane. Tabela dane zawiera cztery pola, z czego pierwsze to autoinkrementowany klucz główny. Które z poleceń powinno być przypisane do zmiennej $zapytanie?

Pytanie 40

Numer w DB: 182Bazy danych

Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie , należy zdefiniować