Pytanie 1

Numer w DB: 332CSS

W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany

Pytanie 2

Numer w DB: 434JS

Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5

Pytanie 3

Numer w DB: 700Bazy danych

Za pomocą, którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuły wiersze zawierające słowo "sto" znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?

Pytanie 4

Numer w DB: 651C++

W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację

Pytanie 5

Numer w DB: 440PHP

W celu zmodyfikowania tekstu "ala ma psa" na "ALA MA PSA" należy użyć funkcji PHP

Pytanie 6

Numer w DB: 445HTML

Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE html> oznacza, że kod jest napisany w wersji

Pytanie 7

Numer w DB: 785Bazy danych

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci TO anna;
Zakładając, że użytkownik wcześniej nie miał żadnych praw, polecenie SQL nada użytkownikowi anna prawa jedynie do

Pytanie 8

Numer w DB: 467Inne

Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartość, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?

Pytanie 9

Numer w DB: 49Grafika

Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?

Pytanie 10

Numer w DB: 107JS

Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu

Pytanie 11

Numer w DB: 602WWW

Globalne tablice do przechowywania danych o ciastkach i sesjach: $_COOKIE oraz $_SESSION są częścią języka

Pytanie 12

Numer w DB: 778Bazy danych

Kwerendę SELECT DISTINCT należy zastosować w przypadku, gdy potrzeba wybrać rekordy

Pytanie 13

Numer w DB: 481Serwery

Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?

Pytanie 14

Numer w DB: 468Bazy danych

Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać

Pytanie 15

Numer w DB: 682JS

W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu

Pytanie 16

Numer w DB: 273JS

W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać

Pytanie 17

Numer w DB: 126JS

Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript

Pytanie 18

Numer w DB: 3CSS

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

Pytanie 19

Numer w DB: 692PHP

Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?

Pytanie 20

Numer w DB: 58Bazy danych

Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));

Pytanie 21

Numer w DB: 788HTML

Znaczniki HTML <strong> oraz <em> służące do podkreślenia ważności tekstu, pod względem formatowania
są odpowiednikami znaczników

Pytanie 22

Numer w DB: 689PHP

W języku PHP zainicjowano zmienną $a wartością 1. Porównanie $a === $b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna $b jest zainicjowana wartością. ZAZNACZ ODPOWIEDŹ C, z tego pytania każda osoba otrzymywała 1 punkt

Pytanie 23

Numer w DB: 622Bazy danych

W tabeli personel znajdują się pola: imie, nazwisko, pensja, staz. Aby otrzymać średnią pensję pracowników, dla których staż wynosi od 10 do 20 lat pracy włącznie, należy wykonać kwerendę:

Pytanie 24

Numer w DB: 193PHP

Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby

Pytanie 25

Numer w DB: 776Bazy danych

SELECT AVG(cena) FROM uslugi;
Funkcja agregująca AVG użyta w zapytaniu ma za zadanie

Pytanie 26

Numer w DB: 37Serwery

Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?

Pytanie 27

Numer w DB: 782Bazy danych

Aby usunąć wszystkie rekordy z tabeli należy zastosować kwerendę

Pytanie 28

Numer w DB: 272PHP

Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?

Pytanie 29

Numer w DB: 16Bazy danych

Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykorzystaniem typowych operacji na danych SQL DML (np. umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?

Pytanie 30

Numer w DB: 541Grafika

Bitmapa jest obrazem

Pytanie 31

Numer w DB: 275JS

Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku Java Script jest:

Pytanie 32

Numer w DB: 370CSS

W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy

Pytanie 33

Numer w DB: 186Bazy danych

Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać

Pytanie 34

Numer w DB: 182Bazy danych

Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie , należy zdefiniować

Pytanie 35

Numer w DB: 207HTML

Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML

Pytanie 36

Numer w DB: 662Inne

Przedstawiona baza danych zawiera trzy tabele i dwie relacje

Pytanie 37

Numer w DB: 35Algorytmika

Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?

Pytanie 38

Numer w DB: 417Grafika

Który z wymienionych formatów plików NIE JEST wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?

Pytanie 39

Numer w DB: 346Bazy danych

Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamówienia, należy:

Pytanie 40

Numer w DB: 677Grafika

Aby na stronie internetowej wyświetlić logo, którego tło jest przezroczyste, należy zastosować format