Pytanie 1

Numer w DB: 104Bazy danych

Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych

Pytanie 2

Numer w DB: 58Bazy danych

Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));

Pytanie 3

Numer w DB: 792CSS

Który z paragrafów został sformatowany przedstawionym stylem zakładając, że pozostałe własności paragrafu przyjmują wartości domyślne?
p {
padding: 20px;
color: blue;
font-weight: 900;
border: 1px solid;
}

Pytanie 4

Numer w DB: 137Algorytmika

W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć

Pytanie 5

Numer w DB: 647PHP

Które wyrażenie logiczne w języku PHP sprawdza, czy zmienna1 należy do przedziału jednostronnie zamkniętego <-5, 10)?